Witamy na stronie Fundacji CIS – Chcemy Integracji Społeczeństwa!

Zapraszamy do zapoznania się
z informacjami i do wsparcia Fundacji!

Celami działalności Fundacji są:

 1. wyrównywanie szans osobom niepełnosprawnym oraz pomoc ich rodzinom  poprzez wsparcie lub prowadzenie kompleksowej rehabilitacji medycznej, fizycznej, psychicznej, społecznej i zawodowej, zgodnej z najnowszymi standardami krajowymi i międzynarodowymi,
 2. działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.
 3. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 4. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 5. działalności wspomagającej rozwój wspólnot
  i społeczności lokalnych;
 6. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 7. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom
  i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • gromadzenie środków materialnych
  i finansowych typu: darowizn, dotacji, spadków, zapisów, zbiórek publicznych, papierów wartościowych i odsetek bankowych,
 • współprace z organami administracji samorządowej, państwowej, osobami prawnymi i fizycznymi, klubami sportowymi, stowarzyszeniami w kraju i zagranicą,
 • udzielanie pomocy organizacyjnej i majątkowej osobom fizycznym oraz osobom prawnym
  i innym jednostkom organizacyjnym realizującym cele Fundacji,
 • organizowanie konferencji, sympozjów
  i seminariów naukowych oraz popularno-naukowych poświęconych problemom ludzi niepełnosprawnych,
 • udzielanie pomocy materialnej ludziom niepełnosprawnym w zakresie podejmowanych przez nich przedsięwzięć rehabilitacyjnych
  i przystosowawczych do normalnego funkcjonowania,
 • fundowanie stypendiów oraz finansowanie badań naukowych w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
 • podejmowanie innych czynności i środków działania związanych z realizacją celów Fundacji.