Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja CIS – Chcemy Integracji Społeczeństwa w Złotowie, ul. Hubego 1, 77-400 Złotów, tel. 67 349 23 75
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: biuro@fundacjacis.org.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Fundacji CIS – Chcemy Integracji Społeczeństwa w Złotowie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na czas realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018. poz. 217 ze zm.),
  6. ma Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
  8. podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne jako niezbędne do załatwiania spraw w Fundacji CIS – Chcemy Integracji Społeczeństwa w Złotowie.